Paragraph 

Allmänt

Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på Yogakollektivet Sverige AB och mellan den fysiska personen eller juridiska (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person/juridisk. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss är 13 år. Om du är mellan 13-16 år tränar man med målsman.

Distansavtalslagen

Yogakollektivet Sverige AB följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Yogakollektivet Sverige AB om han/hon ångrat sitt köp.

Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteter på Yogakollektivet Sverige AB.

Trivselregler och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för Yogakollektivet Sverige ABs personal varje gång kunden besöker Yogakollektivet Sverige AB. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av Yogakollektivet Sverige ABs personal.

Avtalstid och uppsägning

Yogakollektivet Sverige AB erbjuder medlemskap utan bindningstid. Medlemskapet gäller tills vidare/löpande (betala per månad) tills kunden säger upp medlemskapet. Vid uppsägning är det 20 dagars uppsägningstid. Uppsägning sker på info@uppsalahotyoga.se

Frysning av medlemskap

 • Alla medlemskap har en giltighetstid notera utgångsdatum första gången du använder kortet.
 • Vi fryser endast kort vid sjukdom och då mot uppvisande av ett läkarintyg. Vi fryser inte retroaktivt.
 • Minsta frysningstid vid sjukdom eller skada är 3 veckor och längsta 1 år (sammanlagt).
 • Vi kan även frysa ditt kort om du är gravid och vill göra ett uppehåll

Medlemskap

Årskort medlemskap

Årskort medlemskap kostar 799kr/mån ger fritt antal träningspass/månad. (debiteras månadsvis i förskott) Avtalet kan när som helst sägas upp efter 12 månader 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall fortsätter medlemskapet och sker debitering för nästkommande månad till uppsägning sker. Medlemmen skall informera om uppsägning per mail. Rätt till plats i vårt mattgarage

Årskort plus+ medlemskap  

Årskort medlemskap plus kostar 995kr/mån ger fritt antal träningspass/månad. (debiteras månadsvis i förskott) Avtalet kan när som helst sägas upp efter 12 månader 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall fortsätter medlemskapet och sker debitering för nästkommande månad till uppsägning sker. Medlemmen skall informera om uppsägning per mail. Rätt till plats i vårt mattgarage, plus 1x handduk vid träningstillfälle. Fri online yoga träning på Yogateket.com

 

Under 20 år medlemskap

Medlemskapet kostar 399 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Startavgift på 99 kr tillkommer. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Kund kan nyttja medlemskap fram till månaden man fyller 20 år. Medlemmen skall informera om uppsägning per mail.

Student* / Pensionär** flex medlemskap

Medlemskapet kostar 699 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har ingen bindningstid. Startavgift på 99 kr tillkommer. Avtalet fortsätter löpa månadsvis tills kunden säger upp avtalet. Avtalet kan när som helst sägas upp 20 dagar innan nästkommande månadsdebitering sker, i annat fall sker debitering för nästkommande månad. Medlemmen skall informera om uppsägning per mail. *Endast heltidsstudent mot uppvisande av antagningsbevis  **Ålderspensionär 65 år

Ej medlemsskap

Drop-in

Kostar 220 kr och ger dig tillgång till en drop-in klass, gäller i 30 dagar

Kampanj Prova på kort 

Kostar 395 kr och gäller för bokning av 5 klasser i 30 dagar från inköpsdatum.

Avbokning

Avbokning av träningstillfälle sker senast 60 minuter innan start.

Personlig träning (PT)

Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina PT träningar när du vill genom att boka PT träningen med din coach/tränare.

Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning till betalning sker.

Prisändringar

Yogakollektivet Sverige AB äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare-avtal så justeras priset till då gällande prislista.

Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.

Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Yogakollektivet Sverige AB en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Yogakollektivet Sverige AB skulden till inkasso. Yogakollektivet Sverige AB har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Yogakollektivet Sverige ABs konto. Om Yogakollektivet Sverige AB inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Yogakollektivet Sverige AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Yogakollektivet Sverige AB om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.

Yogakollektivet Sverige AB ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Yogakollektivet Sverige AB ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

Yogakollektivet Sverige AB ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

Praktiska ändringar

Yogakollektivet Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Yogakollektivet Sverige ABs hemsida.

Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Yogakollektivet Sverige AB behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Yogakollektivet Sverige AB för överföring till denne.

Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningar är kunden solidariskt betalningsansvarig.

Behandling av dina personuppgifter hos oss. GDPR

Medlemskap hos Hot Yoga Uppsala innebär att dina personuppgifter behandlas för att fullfölja studions förpliktelser mot dig.

De personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, telefonnummer samt uppgifter relaterade till din betalning. Vi handhar även uppgifter som du självmant och frivilligt uppger för att kunna få ut maximalt av din yogautövning (såsom uppgifter om eventuella skador eller hälsorelaterade problem)

För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande:

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Bild
 • Grupptillhörighet
 • Medlemskap

Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande:

 • Kortuppgifter
 • Bankkontouppgifter
 • Personnummer
 • Faktura-uppgifter, namn och adress
 • E-post

För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande:

 • E-post
 • Telefonnummer

För vår och er egen statistik hanteras följande:

 • Pass- och aktivitetshistorik
 • Incheckningshistorik
 • Köphistorik
 • Medlemskapshistorik

I bokföringssyfte hanterar vi följande:

 • Köphistorik
 • Missade betalningar

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år.

Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

 

Vilka rättigheter har jag?

Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig.

Rätt till radering – Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss.

Rätt till begränsning – Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse.

Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direkt marknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format.

Rätt att framföra klagan – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i schemat. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i villkoren utan att göra särskilda utskick.